Development of the SCOUT NXT paramotor and other products was supported by EU funds:

Tento projekt bol realizovaný s podporou Európskej únie.

Európsky fond regionálneho rozvoja

Investícia do Vašej budúcnosti.

Premier Consulting, na základe svojej žiadosti o NFP, podpísala s Ministerstvom hospodárstva SR, v zastúpení Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Prijímateľ
Názov:                          SCOUT paramotors s.r.o. (predtým Premier Consulting, spol. s r.o.)  
Sídlo:                            Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno 

IČO:                              35 860 235 
Kód projektu /ITMS/: 25110320119

Názov a opis: Vývoj kompletnej vývojovej rady inovatívneho karbónového paramotora SCOUT

Cieľom projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Premier Consulting, spol. s r.o., realizáciou vývojového projektu v oblasti inovácií pri výrobe lietajúcich športových zariadení.

Miesto realizácie projektu: Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR, v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Internetové stránky prijímateľa a  riadiaceho orgánu: 
www.scoutaviation.com
http://www.siea.sk     
http://www.mhsr.sk

Kód výzvy:  KaHR-13SP-1201
Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os 1:   Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.3:     Podpora inovačných aktivít v podnikoch
Dátum začatia a skončenia realizácie projektu: Z 05/2015  K 12/2015

Výška celkových oprávnených výdavkov        258 994,00 EUR
Výška poskytnutého príspevku:                     116 547,30 EUR